EN

سیستم های شارژ استاتیک در صنعت کاربرد فراوانی دارد. چنانچه میدانید الکتریسیته ساکن، بار الکتریکی ایجاد شده روی سطح میباشد. استاتیک و بار الکتریکی همیشه به عنوان عامل مزاحم تلقی نمی گردد. الكتریسیته ساكن در صنعت در بعضی از كاربردها می تواند مفید هم واقع شود. با استفاده از ولتاژ بالا و اصل شارژ استاتیك می توان مواد را بهم چسبانید. مولدهای شارژ DC  به كمک نازل های مربوطه می توانند عمل شارژ بار الکتریکی را بر روی سطوح انجام دهند. تجهیزات شارژ استاتیک در برخی از صنایع ماننـد تولیـد ورقMDF ، رنگ آمیزی شیشه، خطوط اكستروژن و دستگاه های تولید ظروفIML . نقش بسزایی را در افزایش راندمان تولید و بهبود كیفیت ایفا مینمایند.

شرکت Puls Electronic ترکیه انواع تجهیزات و ملزومات سیستم های شارژ استاتیک ( بار الکتریکی) را ارائه میدهد.