EN

آنتی استاتیک ها در صنعت چاپ و بسته بندی کاربرد فروانی دارند.

سیستم های آنتی استاتیک برای ازبین بردن الکتریسیته ساکن موجود بر روی اجناس به کار گرفته میشود.

پدیده الکتریسیته ساکن چیست؟

الکتریسیته ساکن پدیده ای است در سطح مواد، زمانیکه دو سطح و یا بیشتر با یکدیگر در تماس بوده و دوباره از هم جدا شوند ایجاد میگردد. در حقیقت در تماس و دوباره از هم جدا شدن دو سطح نوعی تقسیم و انتقال الکترون های منفی از یک اتم به اتم دیگر رخ میدهد.

شدت و میزان شارژ الکتریسیته ساکن در سطح به عوامل متعددی بستگی دارد. من جمله جنس مواد و خواص فیزیکی و الکتریکی مربوط به آن مواد. هر چقدر فشار و سرعت سایش دو سطح بیشتر باشد، الکتریسیته ساکن بیشتری پدید خواهد آمد.

سیستم های آنتی استاتیک شرکت پولس ترکیه