Persian Turkish English

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید
وب گاید
وب گاید

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)
سیستم کنترل لبه (وب گاید)
سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید
سیستم وبگاید
سیستم وبگاید

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید
وب گاید
وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید
سیستم وب گاید
سیستم وب گاید

وبگاید

وبگاید

وبگاید

وبگاید
وبگاید
وبگاید

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد


سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید


وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک


سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد


سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید


وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک


وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک


سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد


سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید


وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید دو غلطکی

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید

کنترلر وب گاید


وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست

سنسور کنتراست


سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا
سیستم کنترل لبه

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید دو غلطکی

وب گاید دو غلطکی


سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک


سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد

سیستم وبگاید


سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم تعقیب خط برش

سیستم تعقیب خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه


وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید


سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید


#

Medel Electronic

www.medelelektronik.com

سیستم های کنار کنترل (وب گاید)

سیستم ها و تجهیزات مربوط به کنترل لبه در قسمت های باز کن و ورودی ماشین آلات مربوطه با گرفتن فیدبک از لبه فیلم و یا خط برش هدایت آنرا به صورت کنترل شده میسر میسازد. هدایت کنترل شده فیلم توسط سیستم های کنار کنترل باعث کاهش ضایعات و بالا رفتن کیفیت محصول نهایی خواهد شد.

کنترلر وب گاید


کنترلر وب گاید

کنترل حرفه ای و دقیق بر مبنای PIDامکان اتصال سنسورهای لبه التراسونیک ، اینفرارد و کدرنگ با خروجی آنالوگ 0-5 ولت . 2عدد ورودی دیجیتال جهت استفاده از سنسورهای لیمیت . خروجی اختصاصی جهت موتورهای استپ . آنالوگ 0-10 ولت و دیجیتال جهت مصارف دیگر .

وب گاید سیلندر پیستونی


وب گاید سیلندر پیستونی

استپ پیستون ها جهت کنترل لبه در قسمت باز کن ماشین آلات کاربرد فراوانی دارند . به خاطر استفاده از بال اسکرو و طراحی بسیار دقیق از حساسیت بسیار بالایی برخوردارند . در سایزهای 300،200،150،100،50 میلیمتر موجود میباشد .

وب گاید دو غلطکی


وب گاید دو غلطکی

مناسب برای ماشین های چاپ فلکسو و تولید سلفون و نایلون در سایزهای 200 الی 1200 میلیمتر

سنسور التراسونیک و اینفرارد لبه


سنسور التراسونیک و اینفرارد لبه

التراسونیک مناسب برای فیلم ، کاغذ ، فویل و سلفون شفاف اینفرارد مناسب برای جنس های الیاف دار مانند : دستمال کاغذی ، گونی ، پارچه و...تغذیه 24 و 12 ولت و خروجی های 5-0 و 10-0 ولت

سنسور کنتراست (کد رنگ)


سنسور کنتراست (کد رنگ)

نقش مهمی در ماشین آلات چاپ و بسته بندی ایفا می کند . اعم از کنترل مارک در انواع بسته بندیها ، کنترل خط برش در ماشین آلات برش سلفون و ... .

سیستم تعقیب خط برش


سیستم تعقیب خط برش

لیزرهای تعیین خط برش


لیزرهای تعیین خط برش

وب گایدهای مخصوص مقوا


وب گایدهای مخصوص مقوا

سیستم های وب گاید Recorr در سایه ابتکار و طراحی منحصر به فرد ، نقش موثری در کاهش ضایعات ، وقفه در طول فرآیند و ارتقا هر چه بیشتر کیفیت محصولات در خطوط تولید مقوا ایفا می کند . 

 

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم کنترل لبه (وب گاید)
سیستم کنترل لبه (وب گاید)
سیستم کنترل لبه (وب گاید)

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید

سیستم وبگاید
سیستم وبگاید
سیستم وبگاید

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه

سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه
سیستم کنترل لبه

وب گاید

وب گاید

وب گاید

وب گاید
وب گاید
وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید

سیستم وب گاید
سیستم وب گاید
سیستم وب گاید

وبگاید

وبگاید

وبگاید

وبگاید
وبگاید
وبگاید